Ads 468x60px

Labels

Selasa, 10 Julai 2012

IMPLIKASI PERUNDANGAN TERHADAP PENDAFTARAN TANAH WAKAF DI MALAYSIA: KAJIAN DI MAJLIS AGAMA ISLAM NEGERI DI MALAYSIA


Undang-Undang Pengambilan Tanah Wakaf Di Malaysia

Berdasarkan kepada Akta Pengambilan Tanah 1960, telah memperuntukkan beberapa kategori tanah yang boleh diambil semula oleh kerajaan atau PBN. Akta[2] tersebut telah mendefinisikan tanah yang boleh diambil ialah tanah berimilik dalam pengertian undang-undang tanah negeri yang mempunyai hak milik berdaftar melainkan tanah kerajaan, tanah yang diduduki di bawah hak adat dan tanah yang diduduki dengan harapan menjadi hak milik. Dalam konteks hak pemilikan tanah berdaftar dengan merujuk kepada takrifan di atas, KTN 1965[3] telah memperuntukkan kuasa bagi membolehkan wakaf yang berbentuk tanah diletakkan di bawah milikan badan yang mentadbir tanah tersebut iaitu MAIN. Kuasa-kuasa ini telah diperuntukkan secara jelas di dalam semua Enakmen Pentadbiran Agama Islam negeri di Malaysia bahawa MAIN adalah berperanan sebagai Pemegang Amanah Tunggal harta-harta wakaf termasuk harta alih dan tak alih di negeri berkenaan. Majlis berfungsi sebagai pentadbir yang menjalankan sebarang kegiatan bagi pembangunan harta wakaf untuk manfaat orang-orang Islam.[4]

Berdasarkan kepada peruntukan KTN 1960, dan definisi tanah dari perspektif APT 1960, tanah wakaf adalah tanah bermilik yang mempunyai hak milik berdaftar. Implikasi daripada peruntukan Seksyen 2, APT 1960 jelas bahawa pihak kerajaan mempunyai kuasa untuk mengambil semula tanah wakaf yang diletakkan di bawah kawalan MAIN melalui undang-undang sebagaimana yang dijamin dalam Perlembagaan Persekutuan.[5] Ini kerana status tanah yang diwakafkan adalah tanah yang dikategorikan sebagai tanah hak milik. Sebagaimana tanah-tanah beri milik yang lain, PBN atau mana-mana pihak awam boleh mengambil mana-mana tanah termasuk tanah wakaf yang dinyatakan di dalam peruntukan seksyen tersebut pada bila-bila masa, tanpa ada halangan undang-undang. Peruntukan yang terdapat dalam KTN 1965 dan APT 1960 adalah terpakai kepada mana-mana tanah yang diklasifikasikan di dalam akta. Namun demikian dari segi amalannya tidak semua tanah wakaf diletakkan di bawah kuasa MAIN dan tanah-tanah ini mempunyai status pemilikan yang berbeza.
Wujudnya perbezaan status ini adalah merujuk kepada jenis hak milik tanah yang diwartakan oleh pentadbir tanah di negeri berkenaan. Terdapat tanah wakaf yang dipindah milik terus kepada MAIN dan ada sesetengah tanah wakaf hanya diberi hak pengawalan sahaja tanpa diberi hak milik. Tidak kurang juga banyak tanah wakaf yang langsung tidak didaftarkan sebagai wakaf, sebaliknya masih kekal di atas nama pewakaf. Ada juga tanah wakaf yang direkodkan oleh pentadbir sebagai wakaf, tetapi nama pewakaf masih tercatit pada dokumen hak milik tanah yang telahpun diwakafkan. Status yang berbeza ini turut sama memberi implikasi yang berbeza dari segi undang-undang pentadbiran tanah di Malaysia, khususnya apabila berlaku pengambilan tanah oleh PBN.[6]
Tanah Wakaf Dari Persepektif Undang-Undang Tanah Di Malaysia
Menurut undang-undang pentadbiran tanah negara, hak milik berdaftar adalah dokumen yang mengesahkan hak milik yang tidak boleh disangkal dan dipersoalkan.[7] Hak milik berdaftar menjadi keterangan yang muktamad tentang hak milik seseorang terhadap tanahnya.[8] Oleh itu hak milik tanah berdaftar adalah persoalan pokok yang perlu dibincangkan terutama apabila membabitkan aktiviti pengambilan tanah yang akan menentukan hak kepada pihak-pihak yang berkepentingan ke atas tanah tersebut. Secara umumnya terdapat tiga bentuk peraturan atau acara perpindahan hakmilik tanah wakaf yang biasa diamalkan oleh pentadbir tanah  di Malaysia.[9] Antaranya ialah tanah wakaf yang telah dipindah milik dan didaftarkan kepada di Pejabat Tanah melalui Borang 14A KTN yang melibatkan keseluruhan tanah yang diwakafkan di bawah satu hak milik. Selepas permohonan diluluskan, pendaftar tanah akan mendaftarkan nama MAIN sebagai penerima pindahan yang sah di sisi undang-undang.

Kaedah kedua ialah pewakaf menyerahkan balik tanah (Surrender) kepada kerajaan atau PBN dengan menggunakan Borang 12A bagi maksud keseluruhan tanah dan 12B bagi maksud sebahagian tanah. Selepas penyerahan balik tanah diterima, tanah berkenaan akan menjadi hak milik kerajaan sepenuhnya. Dalam menyempurnakan prosedur penyerahan ini, pewakaf berkenaan hendaklah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan bertulis daripada setiap orang atau badan yang mempunyai kepentingan-kepentingan berdaftar di atas tanah tersebut seperti pemegang gadaian, pajakan dan penyewa.[10] MAIN akan membuat permohonan semula kepada kerajaan bagi menyempurnakan tanggungjawabnya sebagai pemegang amanah tunggal harta tanah wakaf. Selain daripada kedua-dua kaedah di atas, MAIN boleh membuat permohonan untuk tujuan perletahakan menurut undang-undang (Statutory Vesting) bagi tanah berkenaan sebagaimana yang diperuntukkan di bawah seksyen 416C KTN. Permohonan dibuat dengan menulis surat kepada pendaftar hak milik atau pentadbir tanah. Nama MAIN akan diendoskan ke atas dokumen hak milik tanah tersebut. Kebanyakan tanah wakaf yang diserah milik terus kepada MAIN ini adalah jenis tanah yang diwakafkan secara keseluruhan tanah di bawah satu hak milik atau bahagian tak pecah. Pendaftar Tanah akan mendaftarkan nama MAIN di dalam geran tanah sebagai penerima pindahan milik yang sah di sisi undang-undang. Dengan perpindahan milik ini MAIN adalah pihak yang berkepentingan terhadap tanah tersebut. Tanah-tanah wakaf yang diserahkan MAIN sama ada yang berbentuk Wakaf Khas, Wakaf Am atau Wakaf Zuriat adalah milik MAIN apabila tanah-tanah berkenaan didaftarkan hakmilik  melalui prosedur yang dinyatakan di atas.
Sehubungan dengan itu, pihak-pihak lain seperti pewakaf, ahli waris termasuk anak-anak pewakaf atau penerima amanah wakaf selain MAIN tidak berhak mencampuri dalam semua urusan pentadbiran yang melibatkan kepentingan harta wakaf tersebut, kecuali setelah mendapat kelulusan MAIN.[11] Begitu juga dengan tanah yang dipohon oleh MAIN sebagaimana yang dinyatakan dalam acara yang ketiga adalah tanah wakaf milik MAIN yang sah di sisi undang-undang apabila diluluskan oleh PBN.  MAIN akan membuat permohonan terhadap tanah berkenaan untuk tujuan perletahakan berkanun (Statutory Vesting).[12] Prosedur yang kedua ini kebiasaannya melibatkan tanah milik individu atau orang perseorangan yang tidak mendatangkan hasil dan diserahkan kepada kerajaan untuk kegunaan tapak masjid, surau dan tanah perkuburan. Tanah ini akan menjadi hak milik kerajaan  dan akan diwartakan sebagai rizab awam untuk aktiviti keagamaan. PBN boleh menggunakan budi bicaranya sama ada memberi milik tanah tersebut kepada MAIN dan dikategorikan sebagai tanah wakaf, atau merizabkan tanah tersebut untuk tujuan awam yang diendoskan di dalam geran tanah berkenaan.[13] Jika tanah tersebut mempunyai status rizab, PBN akan melantik seorang pegawai awam, antaranya seperti Pengarah atau Setiausaha Jabatan Agama Islam Negeri berkenaan sebagai pengawal yang akan dipertanggungjawabkan ke atas perizapan  tanah yang dikurniakan itu. Majlis Agama Islam akan memohon semula tanah berkenaan sebagai wakaf untuk diletakkan di bawah kelolaannya.[14] Permohonan dibuat dengan menggunakan Borang 12A atau 12B KTN.[15] Pemberian milikan tanah kerajaan berkuat kuasa mulai daripada tarikh pendaftaran hak milik.[16] Jika pendaftaran hak milik tidak dibuat ia adalah tanah kerajaan yang hanya boleh dimiliki manfaatnya sahaja tetapi status tanah tetap hak milik kerajaan.
Di negeri Terengganu, sebahagian besar tanah tapak masjid, kubur dan surau diletakkan di bawah kawalan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Terengganu di atas nama Pesuruhjaya. Tanah ini tidak diletak atau dipindah milik kepada MAIDAM kerana ia adalah bukan status tanah wakaf mengikut undang-undang tanah di Malaysia. Sebaliknya di negeri Johor tanah yang dikurniakan oleh PBN bagi tujuan awam berbentuk keagamaan seperti masjid dan surau akan dipindahmilik kepada MAIJ sebagai badan pengawal tunggal dan diberi status tanah wakaf. Pada dasarnya tanah kurniaan tidak dianggap sebagai tanah wakaf di sisi undang-undang tanah di Malaysia. Tanah ini boleh diambil pada bila-bila oleh kerajaan apabila diperlukan untuk apa-apa tujuan pembangunan pada masa akan datang. Tanah jenis ini tidak termasuk dalam definisi tanah yang diperuntukkan di dalam APT 1960 kerana ia bukan milik MAIN yang sah di sisi undang-undang, sekalipun digunakan untuk aktiviti keagamaan seperti terdapatnya bangunan masjid, surau atau tanah perkuburan. PBN boleh membuat pengambilan tanah tersebut tanpa merujuk kepada mana-mana pihak yang berkepentingan. Apa-apa sahaja yang ada di atas tanah berkenaan boleh dirobohkan, tanpa diberi apa-apa pampasan. Sekalipun dibayar pampasan urusan pembayaran tersebut dibuat oleh pihak yang membuat pengambilan tanah secara sukarela atau pertimbangan.[17] Kesan perlucutan hak milik ini telah diperuntukkan secara jelas di dalam akta:[18]

a)      Tanah itu hendaklah dikembalikan dan menjadi hak kepada pihak Berkuasa Negeri sebagai tanah kerajaan, dibebas dan dilepaskan dari semua hak milik dan kepentingan yang sedia ada atau yang boleh timbul sejurus sebelum pelucuthakan itu mula berkuat kuasa;
b)      Maka hendaklah juga terletak hak kepada Pihak Berkuasa Negeri, dan tanpa bayaran pampasan, apa-apa bangunan yang pada masa itu wujud di atas tanah itu; dan’
c)      Apa-apa item hasil tanah yang pada masa itu terhutang kepada Pihak Berkuasa Negeri berkenaan dengan tanah  itu hendaklah dihapuskan.

Terdapat juga tanah wakaf yang ditadbir dan diamanahkan kepada pihak-pihak tertentu atau orang perseorangan seperti Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, Ketua Kampung dan lain-lain pihak selain MAIN. Tanah-tanah ini tidak didaftar, atau dipindah milik kepada MAIN dan tidak juga diserahkan kepada kerajaan untuk dipohon semula oleh MAIN atau didaftarkan sebagai tanah rizab awam.[19] Kebiasaannya tanah ini akan difaraidkan oleh ahli waris pewakaf kerana menganggap tanah tersebut adalah milik pewakaf yang sah berdasarkan kepada dokumen hak milik. Pihak yang berkepentingan terhadap tanah jenis ini adalah pemilik tanah yang berdaftar sama ada pewakaf atau ahli waris yang lain. Tanah ini tidak diiktiraf sebagai tanah wakaf di sisi KTN 1965, walaupun ia adalah tanah wakaf yang sah di sisi hukum syarak. Jika berlakunya pengambilan tanah oleh PBN ke atas tanah berkenaan, segala transaksi dan wang pampasan akan dirujuk kepada pemilik yang berdaftar di dalam dokumen hak milik. MAIN tidak boleh membuat sebarang transaksi termasuk tuntutan wang pampasan dan lain-lain lagi. Dalam hal ini ahli waris dipertanggungjawabkan sama ada hendak menyerahkan pampasan tersebut kepada MAIN atau sebaliknya.
Selain itu, terdapat kategori tanah wakaf yang tidak diberikan status tanah milik kekal oleh PBN. KTN 1965[20] memberi kuasa kepada PBN sama ada untuk memberi milikan tanah kepada seseorang atau sesuatu badan untuk suatu tempoh beberapa tahun yang tidak melebihi 99 tahun (Leasehold), yang juga dikenali sebagai “Pajakan Negeri” (State Lease), atau memberi milik secara kekal (Freehold).[21] Tanah-tanah wakaf yang dikurniakan secara pegangan pajakan ini juga ditadbir di bawah MAIN dan diberikan hak milik. Sekiranya tanah-tanah pajakan negeri terlibat dengan pengambilan dalam tempoh pajakan, maka status tanah berkenaan adalah sama sebagaimana tanah-tanah lain yang diperuntukkan dalam KTN 1965 dan APT 1960. Pampasan akan dibayar selagimana tanah itu masih dalam tempoh pajakan sama ada 30, 60 atau 99 tahun.[22]
Kesimpulannya, kesemua peruntukan berkaitan tanah yang dikodifikasikan dalam KTN 1965 dan APT 1960, akan turut diaplikasikan kepada semua kategori tanah, termasuklah tanah-tanah yang diwakafkan oleh seseorang individu atau tanah yang diserahkan kepada kerajaan.[23] Implikasi undang-undang adalah sama sebagaimana tanah-tanah lain yang diperuntukkan dalam kedua-dua akta tanah ini. Namun terdapat beberapa perkara yang diberi kelonggaran dan pertimbangan oleh pentadbir tanah iaitu tanah wakaf yang digunakan untuk aktiviti keagamaan seperti bangunan masjid, surau dan tapak kubur hendaklah cuba sedaya upaya dielakkan daripada terlibat dengan pengambilan tanah, sekalipun untuk tujuan pembangunan, kecuali jika keadaan mendesak atau tidak dapat dielakkan.[24] Ini bermakna dari segi undang-undang pengambilan tanah adalah tidak menjadi satu kesalahan apabila kerajaan bertindak secara paksaan mengambil tanah-tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan tanah untuk tujuan kepentingan awam, termasuk tanah kurniaan yang diberikan oleh kerajaan untuk aktiviti-aktiviti keagamaan seperti tapak masjid, surau, kubur dan sebagainya yang diberi status rizab awam. Tanah-tanah ini adalah termasuk dalam definisi tanah dari perspektif undang-undang pengambilan tanah jika ia mempunyai hak milik berdaftar dan tanah yang diduduki dengan harapan untuk mendapat hak milik. Pengambilan juga boleh diambil tanpa mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dengan pihak MAIN atau mengadakan sebarang transaksi dengan mana-mana pihak jika membabitkan tanah kurniaan yang digunakan untuk aktiviti keagamaan.

Pengambilan Tanah Oleh Pihak Berkuasa Negeri di Malaysia

Berdasarkan kepada kajian yang dibuat secara keseluruhannya, Di negeri Terengganu, terdapat sekurang-kurangnya 94 lot tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan tanah oleh PBN. Di negeri Pulau Pinang[25] sebanyak 17 Lot telah diambil oleh kerajaan untuk tujuan pembangunan dengan jumlah pampasan terkumpul sebanyak RM2.541,762.28. Begitu juga di negeri Selangor,[26] hanya terdapat 3 Lot sahaja yang terlibat dengan projek pembangunan lebuh raya. Manakala di negeri Kelantan,[27] Wilayah Persekutuan[28] dan Pahang[29] masing-masing hanya 1 Lot sahaja yang diambil oleh PBN. Di negeri Perak,[30] sebanyak  dua kes yang melibatkan 2 Lot. Manakala di Negeri Sembilan[31] sehingga kajian ini dibuat belum ada tanah-tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan. Di negeri Melaka sebanyak 7 Lot, Jumlah keluasan keseluruhan tanah wakaf yang diambil adalah sebanyak tidak kurang daripada 4.525 ekar.[32] Manakala nilai pampasan yang terkumpul oleh MAIM dianggarkan sebanyak RM292,983.34. Di negeri Kedah dianggarkan terdapat sebanyak 26 Lot tanah wakaf yang dapat dikenalpasti dengan Keluasan tanah wakaf yang terlibat adalah dianggarkan sebanyak 28.312 ekar.[33]

Implikasi Pendaftaran Tanah Wakaf Dalam Kes Pengambilan Tanah Oleh Pihak Berkuasa Negeri
Seperti yang sedia maklum, berdasarkan kepada kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa rekod dan dokumentasi tanah-tanah wakaf di Malaysia adalah antara isu dan masalah utama sebagai faktor penyumbang kepada kegagalan tanah wakaf untuk didaftar dan dibangunkan.[34] Sebagai contoh terdapat sebanyak 2,477 Lot tanah yang diwakafkan di bawah MAIJ, namun 70% daripadanya iaitu 1,734 Lot sahaja yang direkod. Manakala 30% lagi masih tidak direkod dan belum ditukar milik dan tidak diketahui dengan sebenar lokasi, perletakan, keluasan tanah dan lain-lain.[35] Keadaan yang sama juga berlaku di negeri-negeri lain seperti di Melaka, Kedah dan Terengganu.
Di Malaysia terdapat banyak tapak masjid, surau dan kubur yang dibina di atas tanah kerajaan dan belum dipindahmilik kepada MAIN.[36] Pembinaan ini dilakukan sama ada melalui permohonan kepada pihak kerajaan dan telah mendapat keizinan atau sebaliknya. Di negeri Terengganu, sebahagian besar tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan melibatkan tanah wakaf tapak masjid, surau dan kubur. Oleh kerana tanah ini telah didaftarkan di atas nama MAIDAM pihak kerajaan telah membayar pampasan kepada MAIDAM. Bagi tanah wakaf jenis tapak kubur yang terlibat dengan pengambilan ia akan dipindahkan ke tempat lain yang berhampiran dan kos perpindahan itu akan ditanggung oleh agensi yang mengambil tanah tersebut dengan merujuk kepada nasihat dan pandangan yang dikemukakan oleh MAIDAM. Ini bermakna tanah wakaf kubur akan diganti dengan tanah yang lain.
Bagi tanah wakaf jenis tapak masjid dan surau walaupun ia ditadbir urus secara langsung oleh MAIN namun demikian dalam hal-hal yang berkaitan, pandangan ahli jawatankuasa masjid juga diambil kira demi kepentingan ahli jemaah/ Qaryah berkenaan. Dalam menentukan sama ada bayaran pampasan diberi secara tunai atau budi bicara agensi membaikpulih bangunan masjid atau surau yang terlibat adalah dirujuk terlebih dahulu kepada ahli jawatankuasa masjid berkenaan dan mendapat persetujuan MAIN. Kebiasaannya tapak masjid akan dibayar dengan wang pampasan, tetapi bangunan masjid atau surau yang terlibat sebahagian atau keseluruhan akan dibaikpulih oleh agensi yang mengambil tanah tersebut bergantung kepada budi bicara kedua-dua belah pihak. Pengambilan yang melibatkan tanah yang masih mempunyai status rizab awam untuk kegunaan  tapak masjid, surau dan kubur yang dikawal selia oleh Jabatan Agama Islam Negeri tidak akan dibayar pampasan kepada MAIN. Tanah jenis ini adalah tanah tidak bermilik dan masih menjadi hak milik kerajaan sepenuhnya. Pada dasarnya, pihak kerajaan tidak perlu membayar pampasan kepada mana-mana pihak yang menuntut kepentingan ke atas tanah tersebut. Namun demikian terdapat juga perbezaan antara negeri-negeri di Malaysia dari segi amalan dan pelaksanaan bergantung kepada pentadbiran tanah di negeri masing-masing.
Di negeri Johor tanah rizab untuk aktiviti keagamaan diendoskan sebagai wakaf. Oleh itu, jika tanah-tanah ini terlibat dengan pengambilan bayaran pampasan turut dibayar kepada MAIJ sebagaimana tanah wakaf yang lain. Di negeri-negeri lain seperti Melaka, Kedah dan Terengganu kebanyakannya tidak dipohon semula oleh Majlis Agama Islam dan masih kekal dengan status tanah kerajaan. Maka tanah-tanah wakaf jenis ini tidak dianggap sebagai tanah wakaf di sisi undang-undang, sekalipun Majlis Fatwa membuat keputusan bahawa tanah tersebut adalah tanah wakaf.[37] Bayaran pampasan tidak akan dibayar dan tanah-tanah jenis ini dianggap sebagai tanah kerajaan yang tidak mempunyai hakmilik, melainkan setelah MAIN membuat permohonan dengan membuat pendaftaran hak milik. Sekalipun pembayaran pampasan dibuat kepada pihak berkenaan ia bergantung sepenuhnya kepada agensi yang terlibat atas dasar pertimbangan dan ihsan mereka.[38] Ini berikutan dari segi undang-undang tanah negara, keperluan kepada pembayaran pampasan bagi kategori tanah yang dinyatakan ini tidak diperuntukkan dalam mana-mana undang-undang tanah negara.[39]
Di negeri Melaka,[40] di atas pertimbangan dan budi bicara pentadbir tanah mana-mana tanah wakaf yang tidak atau belum didaftarkan di bawah MAIM jika terlibat dengan pengambilan, pihak MAIM akan dihubungi terlebih dahulu untuk mendaftar tanah tersebut sebelum pengambilan dibuat.[41] Untuk perancangan jangka panjang bagi mengelakkan tanah wakaf yang tidak didaftarkan di bawah MAIM tidak dibayar pampasan jika berlakunya pengambilan, MAIM telah mengambil pendekatan proaktif menjalankan usaha sama dengan pentadbir tanah di setiap jajahan bagi mendaftarkan semua tanah wakaf yang  berada di seluruh negeri Melaka.[42] Tanah-tanah ini sama ada terdiri daripada tanah tapak masjid, surau, kubur dan hakmilik individu yang belum dipindah milik akan dibuat permohonan semula kepada kerajaan untuk dipindahmilik kepada MAIM. Menurut pegawai wakaf yang terlibat, setelah usaha ini dibuat semua tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan tanah di negeri Melaka telah dibayar pampasan kepada MAIM, berbeza dengan amalan sebelum ini.[43] Inisiatif ini diambil memandangkan sebahagian besar tanah-tanah wakaf di negeri Melaka belum dipindah milik secara sah kepada MAIM.
Di negeri Kedah, terdapat sekurang-kurang 25 Lot tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan. Daripada jumlah tersebut hanya 16 Lot sahaja yang dibayar pampasan oleh kerajaan. Selebihnya 9 Lot lagi yang diambil oleh kerajaan tidak dibayar pampasan kerana masih mempunyai status Rezab Certificate (R/C). Tanah-tanah ini adalah jenis wakaf tapak masjid dan kubur. Amalan ini menepati dengan prosedur undang-undang tanah di Malaysia, bahawa PBN berhak tidak membayar pampasan atau menggantikannya dengan tanah yang lain kerana ia bukan tanah diberi milik. Peruntukan KTN dan APT 1960 ini bertentangan dengan keputusan fatwa yang dibuat pada 21 Julai 2005 oleh Jabatan Mufti Negeri Kedah.[44] Daripada 25 Lot tanah wakaf yang diambil terdapat 4 Lot yang digunakan untuk tapak masjid, 2 Lot tapak surau dan 5 Lot tanah kubur yang terlibat dengan pengambilan untuk tujuan menaik taraf jalan laluan K10 dari Pekan Gurun ke Pekan Sik. Tanah wakaf masjid tersebut ialah Masjid Batu 3, Masjid Batu 9, Masjid Pekan Sik dan Masjid Batu 5. Manakala 2 Lot tapak surau ialah Surau Charok Pelandok dan Surau Carok Padang. Sebahagian besar daripada 6 Lot tanah wakaf kubur tersebut adalah tanah kubur yang berada di kawasan yang sama dengan masjid, kecuali satu lot yang berasingan iaitu perkuburan Sungai Pau. Tanah-tanah ini sebahagian besarnya masih mempunyai status tanah kerajaan yang diletakkan di bawah kawalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, kecuali satu sahaja di Lot 1135 yang mempunyai status tanah beri milik.[45]
Oleh kerana tanah ini adalah hak milik kerajaan yang hanya diletakkan di bawah kawalan Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah, maka akta tidak memperuntukkan perintah pembayaran pampasan kepada MAIK. PBN terpaksa mengambil tanah tersebut tanpa perlu menggantikan dengan wang pampasan, sekalipun mendapat bantahan daripada Ahli Jawatankuasa Masjid dan surau berkenaan dan juga tuntutan daripada MAIK. Persoalan tentang pihak kerajaan mengambil tanah wakaf orang Islam tanpa membayar pampasan atau tidak menggantikan dengan tanah yang lain sebagai tidak prihatin terhadap tanah tapak masjid dan surau orang Islam adalah tidak timbul sama sekali. Tindakan kerajaan ini menepati dengan kehendak Perlembagaan Persekutuan[46] dan tidak melanggar prinsip serta peraturan yang diperuntukkan dalam APT 1960.[47]


JADUAL 8: SENARAI TANAH-TANAH WAKAF MASJID, SURAU DAN PERKUBURAN ISLAM DI NEGERI KEDAH YANG TERLIBAT DENGAN PENGAMBILAN TANAH TIDAK DIBAYAR PAMPASAN

BIL
NO/ LOT
JENIS
TANAH
HAK
MILIK
LUAS
LOT
KELUASAN
 DIAMBIL
1
5377
R/C 35
Masjid & Kubur
Batu 3
Suk Neg. Kedah
0.5321 hek
0.2916 hek
2
781
R/C 228
Masjid & Kubur
Batu 9
MAIK
0.4218 hek
0.0414 hek
3
10477
R/C 64
Kubur Sg. Pau
Suk Neg. Kedah
1.4619 hek
0.4112 hek
4
6990
Surau Charok Pelandok
Tanah Kerajaan
1.7687 hek
0.0065 hek
5
6991
Kubur Charok Pelandok
Tanah Kerajaan
1.4812 hek
0.1269 hek
6
1135
GM 6508
Surau Charok Padang
Hj Isa Hj Taib
Ismail Che Mat
Ramli Hj Ismail
1.0898 hek
0.1063 hek
7
3233
R/C 35
Masjid Pekan Sik
Suk. Neg. Kedah
1.3354 hek
0.0276 hek
8
3234
R/C 35
Kubur Pekan Sik
Suk. Neg. Kedah
0.1087 hek
0.0767 hek
9

Masjid Batu 5
MAIK
-
Belum diwartakan
Sumber: Fail Pengambilan Tanah Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) 2005
Namun di atas dasar pertimbangan dan budi bicara antara MAIK dengan agensi terbabit iaitu Jabatan Kerja Raya (JKR), beberapa alternatif dan langkah susulan telah diadakan. Perbincangan demi perbincangan telah dibuat oleh MAIK untuk mempertahankan tanah wakaf agar dibayar pampasan dan dibuat penggantian. Hasil daripada perbincangan antara Ahli Jawatankuasa Fatwa Negeri Kedah, Pegawai Wakaf MAIK, Ahli Jawatankuasa Masjid yang terlibat, Wakil Consultant dan Wakil JKR Kuala Muda Sik Kedah, bayaran pampasan tidak akan diberikan dalam bentuk wang, tetapi digantikan dengan tanah yang lain dan JKR akan membaikpulih segala kerosakan akibat daripada pengambilan tanah seperti pagar masjid, tandas dan tempat letak kenderaan.
Di Terengganu banyak tanah wakaf yang berbentuk tapak masjid, surau dan kubur masih belum didaftar kepada MAIDAM tetapi diletak di bawah seliaan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Islam Terengganu. Sekiranya tanah yang dikawal selia oleh Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama ini diambil oleh kerajaan bagi tujuan umum, MAIDAM tidak berhak membuat sebarang tuntutan bayaran pampasan dan tanah-tanah ini tidak dikategorikan sebagai tanah wakaf walaupun digunakan untuk tujuan umum seperti masjid, surau, kubur dan sekolah agama. Senarai tanah-tanah ini berada di Pejabat Tanah dan Daerah Kuala Terengganu di dalam buku KSB.[48]
Pada tahun 1996, berlaku pengambilan ke atas tanah  Lot 3791 (Lot lama 2230) bagi melebarkan Jalan Sultan Zainal Abidin Bandar Terengganu yang melibatkan keluasan 220 mp daripada keluasan 1125 mp. Pihak kerajaan tidak membayar pampasan kepada MAIDAM kerana pengambilan melibatkan tanah kerajaan. Namun begitu kerajaan ada memberi wang saguhati untuk menanggung kos membaikpulih bangunan kepada MAIDAM untuk diganti bangunan baru. Kes yang sama turut berlaku di kampung Beruas di mana pihak kerajaan hanya mengeluarkan kos tanggungan membaiki surau berkenaan.[49] Bagi membolehkan MAIDAM dapat membuat tuntutan wang pampasan sekiranya berlaku pengambilan tanah,  MAIDAM hendaklah memohon persetujuan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama[50] agar tanah-tanah yang dinyatakan ini dibatalkan status perizapan dan diberi milik kepada MAIDAM. Pejabat PTG Terengganu tidak mempunyai bidang kuasa untuk memberi milik kepada MAIDAM tanpa mendapat persetujuan dan rundingan dengan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama terlebih dahulu. Permohonan ini membolehkan pertukaran status tanah sebagai rizab awam kepada status hak milik MAIDAM dan diletakkan di bawah kawalan MAIDAM selaku Pemegang Amanah Tunggal harta wakaf. Pejabat Tanah tidak berhak untuk membuat bantahan sekiranya ia telah mendapat persetujuan daripada Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama. Keputusan pertukaran hak milik ini adalah bergantung sepenuhnya kepada persetujuan Pesuruhjaya Agama negeri berkenaan.
Prosedur ini bertentangan dengan fatwa Mufti Kerajaan Negeri Terengganu,[51] iaitu semua tanah kerajaan yang digunakan bagi tujuan/ aktiviti keagamaan hukumnya adalah sama seperti tanah wakaf. Tanah ini boleh diambil oleh kerajaan dengan syarat dibayar pampasan dan MAIN hendaklah berusaha mendapatkan gantian di atas bahagian yang telah diambil tersebut.[52] Walaupun demikian, di negeri Terengganu telah berlaku beberapa kes pengambilan tanah yang melibatkan tanah kerajaan yang diwartakan di bawah Seksyen 62 KTN, pampasan juga dibayar kepada MAIDAM dan pandangan mufti diterima pakai oleh Kerajaan Negeri. Antara contoh kes yang telah dibuat keputusan adalah seperti:[53]

a)      Lot 2357 dan 915 Mukim Bandar Kuala Terengganu (tapak perkuburan)
b)      Lot 2717 Mukim Bandar Kuala Terengganu(Tapak Surau Tanjung)
c)      Lot 2018 Mukim Bandar Kuala Terengganu (Tanah Perkuburan Tok Pelam)

Bagi tanah wakaf yang masih kekal dengan nama pewakaf atau tanah yang ditadbir dan diamanahkan kepada pihak-pihak tertentu atau orang perseorangan seperti Imam, Ahli Jawatankuasa Masjid, Ketua Kampung dan lain-lain selain MAIN, bayaran pampasan akan diberikan kepada pemilik tanah tersebut sama ada kepada pewakaf atau ahli waris lain yang mewarisi tanah tersebut. Ini berikutan tanah-tanah tersebut tidak didaftar, atau dipindah milik kepada MAIN dan tidak juga diserahkan kepada kerajaan untuk dipohon semula oleh MAIN atau didaftarkan sebagai tanah rizab awam.

Kes-kes Pertikaian Berkaitan Pendaftaran Tanah
Dalam kes pembahagian wang pampasan terdapat juga kes-kes perebutan wang yang berlaku antara pihak-pihak yang berkepentingan disebabkan oleh tanah wakaf yang  tidak didaftarkan kepada MAIN. Ini kerana pihak kerajaan telah membayar pampasan kepada pewakaf atau ahli waris yang dianggap sebagai pemilik yang sah. Di negeri Kedah, sebahagian Lot tanah wakaf 11609 SPK 5134[54] milik Allahyarham Haji Ibrahim Bin Tahir yang diwakafkan pada 14 Oktober 1986 telah terlibat dengan pengambilan tanah oleh kerajaan untuk tujuan pembesaran jalan Pekan Gurun ke Pekan Sik. Pihak Pentadbiran MAIK mendapati anak pewakaf  iaitu Tuan Hj. Mustaffa bin Ibrahim telah menerima wang pampasan berjumlah RM42,607.10 kerana beliau adalah pemilik yang sah berdasarkan dokumen hak milik. MAIK membuat permohonan kepada anak pewakaf supaya wang pampasan yang diterima itu hendaklah diserahkan kepada MAIK untuk membeli tanah lain sebagai ganti yang mempunyai nilaian yang sama atau lebih baik daripada itu. Anak kepada pewakaf tersebut iaitu Tuan Hj. Mustaffa telah bersetuju menyerahkan kembali wang pampasan kepada MAIK untuk diuruskan secara lebih sistematik.
Selain kes di atas, terdapat juga kes tanah wakaf jenis tapak surau di Sungai Petani[55] yang tidak didaftar di atas nama MAIK dan tanah tersebut telah terlibat dengan pengambilan oleh kerajaan. Ahli waris adalah pihak berkepentingan yang layak untuk menerima wang pampasan sebanyak RM8,000.00 kerana nama MAIK tidak terdapat dalam dokumen hak milik tanah tersebut. MAIK telah membuat bantahan kepada ahli waris pewakaf dan mengadakan rundingan dengan Jabatan Kerja Raya (JKR) agar wang pampasan tidak diserahkan kepada ahli waris. MAIK mencadangkan kepada JKR supaya beberapa alternatif diambil sama ada JKR tidak menyerahkan wang pampasan kepada ahli waris, sebaliknya menggantikan tanah lain dengan cara pembelian tanah milik di kawasan yang berhampiran surau berkenaan. Pihak JKR juga bersetuju tidak akan merobohkan surau selagi tidak diganti dengan surau yang lain. Jika diserahkan wang pampasan kepada ahli waris, mereka hendaklah menyerahkan kembali kepada MAIK untuk diuruskan oleh badan ini, atau mereka sendiri hendaklah menguruskan penggantian tanah lain dengan wang pampasan yang diberikan kepada mereka.
Di Melaka kes perebutan wang pampasan ini berlaku di tanah wakaf Lot 586 Mukim Duyung,  Daerah Melaka Tengah. Pertikaian ini berlaku antara ahli waris dengan Ahli Jawatankuasa Surau Jambatan Duyung yang berbeza fahaman politik telah menuntut wang pampasan agar dibayar kepada mereka. Menurut Pengerusi Surau Jambatan Duyung, tanah tersebut telah diwakafkan secara lisan tetapi tidak menjalani proses pendaftaran hak milik kepada MAIM. Menurut AJK surau Jambatan Duyung lagi, pembinaan surau di atas tanah tersebut telahpun mendapat keizinan dan kebenaran daripada pemilik asal tanah untuk kegunaan surau. Ahli waris telah menafikan bahawa tanah itu telah didaftarkan sebagai tanah wakaf. Menurut penama di dalam geran tersebut Hussein Doss bin Mohamad dan Jawiah bt Mat, tanah Lot 586 Mukim Duyung adalah tanah hak milik persendirian. Ahli waris juga telah membantah pelantikan ahli jawatankuasa surau dan tidak pernah mengiktiraf penubuhan ahli jawatankuasa tersebut. Tanah ini kemudiannya telah dijual kepada orang lain tanpa dimaklumkan terlebih dahulu kepada ahli jawatankuasa surau, termasuk juga tapak surau yang berada di atas tanah yang sama. Manakala tuan tanah yang baru bersetuju untuk mewakafkan sebahagian tanah ini untuk pembinaan surau lain. Ahli waris memohon kepada MAIM supaya menolak sebarang tuntutan daripada mana-mana pihak lain yang dianggap sebagai tidak berasas. Ahli waris turut menjelaskan bahawa beliau tidak pernah melantik  mana-mana ahli jawatankuasa bagi mentadbir  surau tersebut. Pada dasarnya, ahli waris yang membangkang keputusan ahli jawatankuasa surau tersebut bukanlah berhasrat untuk mendapatkan wang pampasan tersebut tetapi ingin menguruskan surau berkenaan secara bersendirian. Apa yang difahamkan ahli waris ingin mendapatkan wang pampasan tersebut untuk membeli tanah lain dan menggantikan surau yang telah dirobohkan. Ahli Jawatankuasa Surau pula tidak memaklumkan terlebih dahulu kepada MAIM untuk mendapat tindakan yang selanjutnya iaitu mendapatkan pengesahan tentang status atau kedudukan tanah yang belum ditukar hak milik.
Oleh itu tanah tapak surau ini masih lagi menjadi hak milik individu dan dikawal oleh orang perseorangan. Setelah berlakunya pengambilan tanah oleh kerajaan bagi tujuan membaik pulih dan menaik taraf jalan Muar-Melaka-Alor Gajah-Simpang 4, maka isu hak milik timbul apabila kerajaan ingin membayar pampasan kepada pihak yang berkepentingan ke atas tanah tersebut. Berdasarkan kepada APT 1960, hanya pemilik yang tertera di dokumen hak milik sahaja yang dianggap sebagai pemilik yang sah dan pihak yang layak menerima pampasan. Oleh kerana pewakaf telah meninggal dunia maka tuntutan hak si mati hendaklah diselesaikan terlebih dahulu di Pejabat Pusaka Kecil. Hasil pampasan tidak dapat dikeluarkan kepada mana-mana pihak memandangkan ia belum dapat dikenalpasti pemilik sebenar tanah tersebut dan tidak ada mana-mana pihak yang dapat dapat membuktikannya hak milik mereka. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada APT 1960,[56] selepas sesuatu notis award dalam Borang H telah disampaikan mengikut prosedur yang ditetapkan[57] kepada semua orang yang berkepentingan, pentadbir tanah hendaklah dengan seberapa segera membayar setiap amaun yang diawardkan kepada orang yang berhak menerimanya melainkan jika terdapat beberapa perkara berikut:
a)      Tidak ada seorangpun yang kompeten menerima bayaran itu;
b)      Orang yang berhak menerima bayaran itu tidak bersetuju menerima amaun yang diawardkan;
c)      Terdapat pertikaian tentang hak atau hak milik orang yang menerima pampasan tersebut.

Dalam hal ini, jika tidak ada pihak yang dapat membuktikan hak milik mereka, pentadbir tanah dengan kuasanya boleh membuat permohonan ex-parte kepada Pendaftar Mahkamah untuk mendapatkan perintah bagi mendepositkan amaun yang diawardkan kepada mahkamah bagi kes tuan punya tanah berdaftar telah meninggal dunia, tidak dapat dikesan atau enggan menerima wang pampasan. Selain mendepositkan pampasan di Mahkamah Tinggi, pentadbir tanah boleh menyimpan pampasan di Amanah Raya Berhad. Bagi mendapatkan wang pampasan yang didepositkan di Mahkamah Tinggi, ahli waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian harta pusaka kecil atau Surat Kuasa Mentadbir kepada pentadbir tanah. Seterusnya pentadbir tanah akan mengemukakan afidavit kepada pendaftar mahkamah untuk mendapatkan cek wang pampasan. Jika wang pampasan didepositkan di Amanah Raya Berhad ahli waris hendaklah mengemukakan perintah pembahagian harta pusaka kecil atau Surat Kuasa Mentadbir kepada pengurus Amanah Raya Berhad. Amanah Raya Berhad akan menyediakan cek pampasan kepada ahli waris yang menuntut. Sehingga kajian ini dibuat, wang pampasan yang diawardkan masih tersimpan di mahkamah. Award ini akan diberikan setelah pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengemukakan pembuktian hak milik masing-masing.
Kes perebutan wang pampasan juga berlaku di negeri Terengganu. Di dalam kes ini[58] Encik Wahab bin Hassan (Defenden) telah membuat tuntutan kepada MAIDAM (Plantif) sebanyak RM5,040.00 dengan alasan beliau telah menanam pokok-pokok duku dan pokok pisang yang ditebang bagi laluan High-Tension LLN atas tanah wakaf Lot 1300 Mukim Serada. Tanah ini adalah wakaf al-Marhum Baginda seluas 1.287 ekar yang diserahkan kepada MAIDAM  untuk menjadi pemegang amanah. Tanah ini pada asalnya telah diberi sewa oleh bapanya atas arahan Hj Da, Bekas Setiausaha Pejabat Agama, sejak tahun 1968-1984 dengan kadar sewa RM10.00 setahun. Kemudian tanah ini disewa pula oleh En. Wahab bin Hassan atas dasar menyewa tanah dusun, tanpa melalui sebarang surat perjanjian. Di atas tanah ini terdapat 3 buah rumah kepunyaan En. Wahab bin Hassan, anak /menantunya dan ibunya. Pembinaan rumah ini tidak mendapat kelulusan bertulis daripada MAIDAM.
Pada 31hb Mei 1982 Pentadbir Tanah Negeri Terengganu telah mengisytiharkan bahawa LLN akan memasuki tanah ini untuk membersihkan dan menebang pokok yang melibatkan keluasan 0.516 ekar. Pihak LLN akan membayar gantirugi sebanyak RM14,568.00. En. Wahab bin Hassan telah menuntut sebahagian daripada bayaran ganti rugi dengan alasan pokok duku yang ditebang itu adalah hasil pokok yang ditanamnya sendiri. JHEUT telah mengarahkan pentadbir tanah agar semua bayaran gantirugi hendaklah diserahkan kepada JHEUT sebagai pengawal semua tanah wakaf. Plantif mengakui bahawa ada kebenarannya semasa arwahnya mendiami tanah tersebut terdapat beberapa pokok duku yang sudah tua dan tinggal beberapa pokok lagi. Setiausaha Majlis telah mengarahkan arwah menanam pokok-pokok  yang baru bagi menggantikan pokok yang lama. Di atas dasar pertimbangan plantif bersetuju membayar wang saguhati kepada defendan sebanyak RM1,000.00.
Daripada beberapa kes yang dikemukakan menunjukkan bahawa tanah wakaf yang belum ditukar milik kepada MAIN, sekiranya berlaku pengambilan bayaran pampasan akan dibayar kepada pihak yang namanya didaftarkan di dalam dokumen hak milik, sekalipun ia adalah tanah wakaf untuk kegunaan tapak masjid, surau atau kubur. MAIN tidak mempunyai autoriti untuk menuntut hak pampasan atau selainnya jika membabitkan geran tanah di atas nama individu tertentu. Dari segi undang-undang tanah di Malaysia, tanah tersebut adalah milik mutlak ahli waris pewakaf yang boleh diwarisi sama ada secara faraid, wasiat atau hibah. MAIN atau mana-mana pihak yang menguruskan tanah wakaf berkenaan tidak berhak membuat sebarang tuntutan terhadap wang pampasan yang diterima oleh pemilik tanah. Maka terletak hak kepada budi bicara ahli waris sama untuk menyerahkan kembali wang pampasan kepada MAIN atau difaraidkan kepada ahli waris yang lain atau diuruskan penggantian dengan tanah lain. Apa yang jelas, pertimbangan dan keputusan yang dibuat oleh pentadbir tanah adalah bergantung sepenuhnya kepada apa yang diperuntukkan di dalam Akta. Namun terdapat juga keputusan yang dibuat oleh pentadbir tanah atas pertimbangan dan budi bicara demi menjaga kemaslahatan orang Islam.
Daripada beberapa kes yang dikemukakan berkaitan isu bayaran pampasan ini didapati kebanyakan kes berbangkit adalah disebabkan oleh masalah pendaftaran tanah wakaf dan tidak ada hubungan dua hala antara pihak MAIN dengan pentadbir tanah. Sebagai contoh di Terengganu pihak kerajaan secara sengaja meletakkan tanah jenis tapak kubur dan masjid di bawah kawalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Islam Terengganu dan bukannya di bawah MAIDAM.[59] Masalah yang timbul ialah jika berlaku pengambilan, tanah-tanah ini boleh diambil pada bila-bila masa dan tidak ada halangan dari segi undang-undang sama ada melibatkan tapak kubur/ masjid orang Islam atau bukan Islam. Tambahan pula kerajaan tidak perlu mengeluarkan wang untuk membayar pampasan kepada mana-mana pemegang amanah. Kajian kes menunjukkan banyak tanah yang dimaksudkan ini terdedah kepada pengambilan tanah terutama melibatkan tanah-tanah wakaf Khas yang melibatkan tapak masjid/ surau dan kubur sebagaimana yang berlaku di negeri Kedah. Dalam hal ini sepatutnya MAIN boleh mendapat wang pampasan dan dengan wang tersebut boleh dibeli tanah yang lain sebagai ganti. Secara tidak langsung dengan cara ini boleh menambahkan jumlah hartanah orang Islam.
Di negeri Kedah, Jabatan Mufti mengakui bahawa adalah menjadi satu kesilapan kepada MAIK kerana tidak membuat penyemakan dan pendaftaran tanah-tanah wakaf masjid dan kubur di Pejabat Tanah.[60] Menurut Pegawai Tadbir Wakaf MAIK, walaupun tanah ini tidak didaftarkan kepada MAIK, namun selaku orang Islam sewajarnya pihak pentadbir tanah agak terbuka kerana ia membabitkan harta umum dan manfaat untuk semua orang Islam. Apa yang diharapkan adalah sekurang-kurangnya pihak pentadbir tanah membuat rujukan terlebih dahulu kepada MAIK dan membuat rundingan dan menerima pandangan MAIK sebelum pengambilan tanah tersebut dibuat.[61]

Penutup
Isu pendaftaran tanah wakaf tidak boleh dipandang remeh oleh MAIN. Ini kerana sistem torrens yang diamalkan di Malaysia bahawa hak milik seseorang yang tidak boleh disangkal adalah merujuk kepada tuan tanah yang didaftarkan nama mereka di dalam dokumen pendaftaran. Pendaftaran tanah wakaf sama ada wakaf Khas, Am dan Zuriat hendaklah dilakukan dengan tindakan segera. Kesan pendaftaran ini MAIN tidak akan berhadapan dengan tuntutan tak berbayar oleh PBN dan juga pertikaian tuntutan wang pampasan dengan ahli waris pewakaf apabila berlakunya pengambilan tanah oleh kerajaan. Tanah-tanah wakaf orang-orang Islam yang didaftarkan di atas nama Majlis sebagai pemegang amanah hendaklah diendoskan di atas geran hak milik tanah berkenaan dengan perkataan “Tanah Wakaf”, bagi mengelakkan kekeliruan antara tanah wakaf dengan tanah-tanah lain seperti tanah Baitumal, pusaka dan lain-lain, terutama semasa proses Istibdal.
MAIN hendaklah mengadakan siasatan ke atas semua tanah-tanah yang didakwa sebagai wakaf seperti tanah wakaf yang belum ditukar milik, tapak masjid, surau dan kubur. MAIN tidak boleh mengambil sikap tunggu dan lihat sahaja, dan berseorangan dalam hal ini. Kerjasama dengan Pejabat Tanah Daerah (PTD) boleh membantu MAIN mengetahui lot-lot tanah wakaf yang. Selain itu, melalui sokongan ahli waris, pemegang amanah, ahli jawatankuasa masjid, penghulu kampung dan orang ramai boleh membantu usaha murni MAIN ini.Rujukan
Baharuddin Sayin (1998), “Pentadbiran dan Pengurusan Harta Wakaf di Semenanjung Malaysia”, Jurnal Fikrah, Jld.1, Januari 1998, Pusat Pendidikan Persediaan, Institut Teknologi MARA
Mohd Yusop Bin Yahya (1999), “Pengurusan Tanah Wakaf di Perak: Amalan dan Perancangan,” dalam Nik Mustapha Nik Hassan et. al. (ed), Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
Manual Pengurusan Wakaf Negeri Kedah dan Manual Pengurusan Tanah Wakaf (2006), Cet.1, Kuala Lumpur: Jabatan Wakaf  Zakat dan Haji
Manual Kanun Tanah Negara(2003), Diterbitkan oleh Koperasi Pegawai Pentadbiran dan Pengurusan Tanah Malaysia Berhad (KPPPTMB)
Megat Mohd Ghazali Megat Abd Rahman, Asiah Othman (2006), “Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Stategi”, (Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, Anjuran Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, di Hotel Legend Kuala Lumpur, Pada 12-14 September 2006)
Mustafa Abdul Rahman (1981), “Kedudukan Harta Wakaf Seluruh Malaysia”, dalam Journal MASA, Pusat Penyelidikan Islam, Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, bil.3

Nik Mohd Zain bin Hj Nik Yusof (1999), “Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf di Bawah Kanun Tanah Negara”, (Kertas Kerja Seminar Institusi Wakaf Menuju ke Arah Baru, Anjuran Jabatan Pentadbiran Tanah, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor, Pada 8 Julai 1999), hlm.1-

Nik Mohd Zain Haji Nik Yusof, Azimuddin bin Bahari (1999), Kedudukan dan Potensi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia: Satu Penilaian”, dalam Nik Mustapha Nik Hassan et al. (ed.), Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, cet.1, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM),
Salleh Buang (2003), “Kanun Tanah Negara 1965 dan Pelbagai Undang-Undang Berkaitan Tanah: Satu Tinjauan”, Seminar Pentadbiran dan Perundangan Tanah Untuk Pegawai Daerah/Pentadbir Tanah Semenanjung Malaysia, 15-16 Disember 2003, Institut Tanah dan Ukur Negara
Siti Mashitoh Mahamood (2006), “Undang-undang dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam di Malaysia”, dalam Siti Mashitoh Mahamood et. al. (ed), Harta Amanah Orang Islam di Malaysia, cet.1, Kuala Lumpur: Universiti Malaya
Siti Mashitoh Mahamod (2001), Bagaimana Membuat Wakaf, Siri Penerangan Undang-Undang Islam 6. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya
Siti Mashitoh (2004), “Pelupusan Tanah Di Bawah Pegangan Pajakan (Leasehold) Dalam Kanun Tanah Negara 1965: Implikasi Terhadap Status Tanah-tanah yang Diwakafkan”, Jurnal Penyelidikan Islam, Bil.17, 2004, JAKIM

Siti Mashitoh Mahamood (2002), Pelaksanaan Istibdal dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, cet.1, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Universiti Malaya

Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bil.8/1999 Peletakhakan Berkanun Tanah Wakaf di bawah Kanun Tanah Negara, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi.


Senarai Statut
Perlembagaan Persekutuan
Akta Kanun Tanah Negara 1965
Akta Umur Dewasa 1971
Akta Pengambilan Tanah 1960
Enakmen Pentadbiran Agama Islam Kedah (Bil.9/1962)
Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Melaka (bil.59/91)
Enakmen Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (Bil.12/1986)
Kaedah-kaedah Wakaf Johor 1983
Temubual

Temubual-temubual:

Yg. Bhg. Dato’ Paduka Syeikh Hazbullah B. Hj. Abdul Halim, Mufti Kerajan Negeri Kedah, pada 24/11/2005, di Pejabat Mufti Alor Star Kedah

En.Rahmat Bin Abdullah, Ketua Penolong Pegawai Tanah, Johor Bharu, pada 6/12/2005, di Bangsar Kuala Lumpur.

En. Ahmad Zaki bin Ghazali, Pegawai Wakaf MAIK, Pada 22/11/2005, di Pejabat MAIK

En. Mohd Fadhil Bin Abdul Kadir, Pegawai Tadbir Tanah Daerah Alor Star Kedah, pada 22/11/2005, di Pejabat Tanah Daerah Alor Star.

En. Fakhruddin Bin Abd Rahman, Ketua Bahagian Wakaf, Majlis Agama Islam Pulau Pinang, pada 24/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP)

En. Suhaimi Bin Ismail, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Selangor, pada 10/11/2006, di Pejabat Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).

En. Ridhuan Abd. Rahman melalui telefon, Pegawai Wakaf dan Baitulmal, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), pada 23/3/2006.

En. Mohd Fadilah Bin Abdul Manaf, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Pahang (MAIP), pada 12/1/2006, di Pejabat Majlis Agama Islam Pahang
En. Rohaizat bin Ali melalui telefon, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Perak (MAIP), pada 18/4/2006.
En. Ibrahim bin Said, Pentadbir Kanan Pejabat Tanah Daerah Muar, pada 10/12/2005, di Pejabat Tanah Daerah Muar
En. Kamal Imran melalui  telefon,  Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS),  pada 22/2/2006.

Encik Rosli bin Yusof, Pegawai Bahagian Penempatan,  pada 15/5/2006, di Pejabat Majlis Agama Islam Terengganu.


Internet


[1] Pensyarah, Pusat Pemikiran dan Kefahaman Islam (CITU), Universiti Teknologi MARA, Shah Alam Selangor
[2] Akta Pengambilan Tanah 1960, Seksyen 2.
[3] Kanun Tanah Negara 1965, Perkara 416.
[4] Rujuk Kaedah-kaedah Wakaf Johor 1983, sek.15(2), Enakmen Pentadbiran Agama Islam Kedah (Bil.9/1962), sek.90(2), Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Melaka (bil.59/91), sek.37(2), Enakmen Hal Ehwal Agama Islam Terengganu (Bil.12/1986), sek.143.
[5] Perlembagaan Persekutuan, Perkara 13(1) dan (2).
[6] Baharuddin Sayin (1998), “Pentadbiran dan Pengurusan Harta Wakaf di Semenanjung Malaysia”, Jurnal Fikrah, Jld.1, Januari 1998, Pusat Pendidikan Persediaan, Institut Teknologi MARA, hlm.94-95. Lihat juga: Mohd Yusop Bin Yahya (1999), “Pengurusan Tanah Wakaf di Perak: Amalan dan Perancangan,” dalam Nik Mustapha Nik Hassan et. al. (ed), Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm.77. Lihat juga: Nik Mohd Zain Haji Nik Yusof, Azimuddin bin Bahari (1999), Kedudukan dan Potensi Pembangunan Hartanah Wakaf di Malaysia: Satu Penilaian”, dalam Nik Mustapha Nik Hassan et al. (ed.), Konsep dan Pelaksanaan Wakaf di Malaysia, cet.1, Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM), hlm.118-119.
[7] Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 89 dan 340.
[8] Walaupun hak milik ini dijamin tetapi ia tidak bersifat mutlak. Keutuhan hak milik tersebut masih lagi tertakluk kepada beberapa perkara antaranya pengecualian status yang disebut secara khusus dalam Seksyen 340(2).
[9] Siti Mashitoh Mahamod (2001), Bagaimana Membuat Wakaf, Siri Penerangan Undang-Undang Islam 6. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, hlm.16-21. Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) telah mengadakan manual pengurusan wakafnya yang menjadi dokumen rujukan dalam mengurus dan mentadbir harta wakaf di negeri Kedah, terutama berkaitan dengan urusan pendaftaran tanah wakaf. Manakala Jabatan Wakaf Zakat dan Haji telah memperkenalkan Manual Pengurusan Tanah Wakaf yang menjadi prosedur dan rujukan kepada semua negeri di Malaysia. Lihat: Manual Pengurusan Wakaf Negeri Kedah dan Manual Pengurusan Tanah Wakaf (2006), Cet.1, Kuala Lumpur: Jabatan Wakaf  Zakat dan Haji, hlm.13-21.
[10] Siti Mashitoh Mahamood (2006), “Undang-undang dan Pentadbiran Harta Amanah Orang Islam di Malaysia”, dalam Siti Mashitoh Mahamood et. al. (ed), Harta Amanah Orang Islam di Malaysia, cet.1, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm.7.
[11] Terdapat tanah wakaf yang dikawal selia oleh wakil yang dilantik oleh MAIN seperti ahli jawatankuasa masjid, surau dan lain-lain. Kebiasaannya adalah jenis tanah wakaf masjid dan surau. Namun MAIN tetap menjadi Pemegang Amanah induk terhadap tanah wakaf berkenaan.
[12] Siti Mashitoh Mahamod (2001), op.cit., hlm.16-19. Lihat juga: Nik Mohd Zain bin Hj Nik Yusof (1999), “Prosedur Pendaftaran Tanah Wakaf di Bawah Kanun Tanah Negara”, (Kertas Kerja Seminar Institusi Wakaf Menuju ke Arah Baru, Anjuran Jabatan Pentadbiran Tanah, Fakulti Kejuruteraan dan Sains Geoinformasi, Universiti Teknologi Malaysia, Skudai Johor, Pada 8 Julai 1999), hlm.1-4. Lihat juga: Pekeliling Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Bil.8/1999 Peletakhakan Berkanun Tanah Wakaf di bawah Kanun Tanah Negara, Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Kementerian Tanah dan Pembangunan Koperasi.
[13] Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 62.
[14]Di negeri Selangor dan Wilayah Persekutuan tanah wakaf yang tidak mendatangkan hasil akan didaftarkan secara pindah milik atau pewakaf menyerahkan tanah kepada kerajaan dan Majlis Agama akan membuat permohonan semula untuk memindah hak milik. Lihat: Baharuddin Sayin (1998), op. cit.,  hlm.107.
[15] Borang 12A adalah bagi maksud keseluruhan tanah seksyen 197, dan 12B jika bagi maksud sebahagian tanah, Seksyen 200 Kanun Tanah Negara 1965.
[16] Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 78(3).
[17] Contohnya di negeri Kedah, tanah-tanah kerajaan yang diambil oleh PBN tidak akan dibayar pampasan, sekalipun MAIK memohon supaya tanah tapak masjid dan surau dibayar pampasan. Tanah-tanah tersebut telah diganti dengan tanah yang lain oleh pihak agensi yang mengambil tanah tersebut berdasarkan kepada pertimbangan pihak terbabit dan penggantian tanah dengan tanah dilakukan secara sukarela memandangkan ia melibatkan tanah masjid dan tapak perkuburan Islam. Jika ia tidak diganti kemungkinan akan mencetuskan sensitiviti orang Islam.
[18] Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 131 (a), (b) dan (c).
[19] Mustafa Abdul Rahman (1981), “Kedudukan Harta Wakaf Seluruh Malaysia”, dalam Journal MASA, Pusat Penyelidikan Islam, Bahagian Agama Jabatan Perdana Menteri, Kuala Lumpur, bil.3, hlm.44. lihat juga: Baharuddin Sayin (1998), op. cit., hlm.95.
[20] Kanun Tanah Negara 1965, Seksyen 76.
[21] Ibid., Seksyen 76(aa).
[22] Akta Pengambilan Tanah 1960, Seksyen 2.
[23] Siti Mashitoh (2004), “Pelupusan Tanah Di Bawah Pegangan Pajakan (Leasehold) Dalam Kanun Tanah Negara 1965: Implikasi Terhadap Status Tanah-tanah yang Diwakafkan”, Jurnal Penyelidikan Islam, Bil.17, 2004, JAKIM, hlm.100.
[24] Temubual-temubual: En.Rahmat Bin Abdullah, Ketua Penolong Pegawai Tanah, Johor Bharu, pada 6/12/2005, di Bangsar Kuala Lumpur. En. Mohd Fadhil Bin Abdul Kadir, Pegawai Tadbir Tanah Daerah Alor Star Kedah, pada 22/11/2005, di Pejabat Tanah Daerah Alor Star.
[25] Temubual: En. Fakhruddin Bin Abd Rahman, Ketua Bahagian Wakaf, Majlis Agama Islam Pulau Pinang, pada 24/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP). Lihat: Lampiran VII.
[26] Temubual: En. Suhaimi Bin Ismail, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Selangor, pada 10/11/2006, di Pejabat Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).
[27] Temubual: En. Ridhuan Abd. Rahman melalui telefon, Pegawai Wakaf dan Baitulmal, Majlis Agama Islam Kelantan (MAIK), pada 23/3/2006. Tanah wakaf yang terlibat telahpun digantikan melalui konsep Istibdal.
[28] Temubual: En. Ahmad Bin Abdul Ghani, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP), pada 15/12/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan.
[29] Temubual: En. Mohd Fadilah Bin Abdul Manaf, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Pahang (MAIP), pada 12/1/2006, di Pejabat Majlis Agama Islam Pahang. Hasil temubual dengan Pegawai Wakaf tidak terdapat tanah wakaf yang terlibat dengan pengambilan oleh kerajaan. Namun demikian, isu ini pernah dibangkitkan oleh Timbalan Yang Dipertua MAIP, Datuk Abdul Mutalib Mohd Ali al-Fakwie pada tahun 1992, terdapat dua kes tanah wakaf tapak kubur di daerah Kuantan yang terlibat dengan projek pembesaran jalan. Pampasan tanah ini dibayar kepada ahli waris pewakaf kerana tanah tersebut belum didaftarkan kepada Majlis Agama Islam Pahang. Lihat: Berita Harian, 5/9/ 1992.
[30] Temubual: En. Rohaizat bin Ali melalui telefon, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Perak (MAIP), pada 18/4/2006. Lihat juga: Siti Mashitoh Mahamood (2002), Pelaksanaan Istibdal dalam Pembangunan Harta Wakaf di Malaysia, cet.1, Jabatan Syariah dan Undang-undang, Akademi Pengajian Islam, Kuala Lumpur: Universiti Malaya, hlm.28. Temubual: En. Rohaizat bin Ali melalui telefon, Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Perak (MAIP), pada 18/4/2006.
[31] Temubual: En. Kamal Imran melalui  telefon,  Pegawai Wakaf, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan (MAINS),  pada 22/2/2006.
[32] Daripada jumlah ini terdapat 2 lot tanah yang tidak diketahui jumlah keluasan tanah yang diambil. Melihat kepada jumlah pampasan bagi 2 lot tersebut adalah sebanyak RM119, 970.00. Ini bermakna pada anggapan penyelidik jumlah sebenar adalah tidak kurang daripada 10 ekar yang diambil oleh PBN.
[33] Daripada jumlah ini terdapat 5 Lot yang tidak direkod jumlah keluasan yang diambil, dengan jumlah pampasan sebanyak RM14,206.00.
[34] Megat Mohd Ghazali Megat Abd Rahman, Asiah Othman (2006), “Pembangunan Tanah Wakaf: Isu, Prospek dan Stategi”, (Konvensyen Wakaf Kebangsaan 2006, Anjuran Jabatan Wakaf Zakat dan Haji, di Hotel Legend Kuala Lumpur, Pada 12-14 September 2006), hlm.3.
[35] Ibid., hlm.4.
[36] Nik Mohd Zain bin Haji Yusof, Azimuddin bin Bahari (1999), op. cit., hlm.147.
[37] Ruj: (102) dlm. JMNK (F) 602 Jld.8. Surat daripada Jabatan Mufti ini adalah jawapan kepada persoalan permohonan fatwa tentang pengambilan tanah, meroboh struktur masjid, surau dan pemindahan kubur Islam kepada Ketua Penolong Pengarah Kanan, Unit Reka Bentuk Jalan Jabatan Kerjaraya Malaysia (JKR), pada 11hb. Julai 2005.
[38] Temubual: En. Ibrahim bin Said, Pentadbir Kanan Pejabat Tanah Daerah Muar, pada 10/12/2005, di Pejabat Tanah Daerah Muar.
[39] Di negeri Kedah tanah wakaf tapak masjid, surau dan kubur yang masih mempunyai status R/C (Rezab Certificate) telah diganti dengan tanah lain berdasarkan pertimbangan dan budi bicara agensi yang mengambil tanah, bukannya pentadbir tanah dan peruntukan undang-undang.
[40] Temubual: Cik Ruhaizah Bt.  Abbas, Penolong Ketua Unit Wakaf MAIM, pada 15/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Melaka.
[41] Di Pulau Pinang juga para pegawai akan menghubungi MAIPP terlebih dahulu agar memohon tanah yang terlibat diletakkan di bawah kawalan MAIPP sebagai Pemegang Amanah Tunggal harta wakaf. Bayaran pampasan akan dibuat kepada MAIPP. Temubual: En. Fakhruddin Bin Abd Rahman, Ketua Bahagian Wakaf, Majlis Agama Islam Pulau Pinang, pada 24/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Pulau Pinang.
[42] Temubual: Cik Ruhaizah Bt. Abbas, Penolong Ketua Unit Wakaf MAIM, pada 15/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Melaka.
[43] Temubual: Cik Ruhaizah Bt. Abbas, Penolong Ketua Unit Wakaf MAIM, pada 15/11/2005, di Pejabat Majlis Agama Islam Melaka.
[44] Keputusan Fatwa: “Dicadangkan tapak-tapak serta pagar-pagar yang terlibat dengan pengambilan hendaklah diganti ke kawasan lain dengan keluasan yang sama, manakala pagar-pagar yang terlibat itu hendaklah dibina pagar yang baru yang lebih selamat untuk ahli jemaah dan penduduk sekitar. Manakala tanah perkuburan yang terlibat dicadangkan diganti dengan keluasan yang sama..” Rujuk (102) dlm. JMNK (F) 602 Jld.8.
[45] Sumber: Fail Pengambilan Tanah Majlis Agama Islam Kedah (MAIK) 2005.
[46] Perlembagaan Persekutuan, Perkara 13.
[47] Akta Pengambilan Tanah 1960, Seksyen 3.
[48] Temubual: Encik Rosli bin Yusof, Pegawai Bahagian Penempatan,  pada 15/5/200, di Pejabat Majlis Agama Islam Terengganu.
[49] Ibid.
[50] Pengarah Tanah dan Galian Terengganu telah mencadangkan supaya pemberimilikan tanah tapak masjid, kubur dan surau kepada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu melalui rundingan dengan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Terengganu. Lihat Surat Pekeliling kepada Semua Pejabat Tanah Terengganu dan MAIDAM, bertarikh 24 Januari 2000, PTG.TR.00/66/1994/001-(37).
[51] Dato’ Sahibul Samahah Mufti telah memberikan pandangan sebagai menjawab pertanyaan Pentadbir Tanah Kuala Terengganu bahawa tanah untuk kegunaan keagamaan yang terlibat dengan pengambilan hendaklah dibayar pampasan sama ada tanah tersebut didaftarkan atas nama Majlis atau sebaliknya. Ruj.  MAIDAM 03-003/4 (28).
[52] http://infad.kuim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=2092, 20 Januari 2006. Fatwa tanah kurnian kerajaan adalah dikategorikan sebagai tanah wakaf.
[53] Lihat: Fail Pengambilan MAIDAM 03-003/4-(34) tahun 2000.
[54]Temubual: En. Ahmad Zaki bin Ghazali, Pegawai Wakaf MAIK, Pada 22/11/2005, di Pejabat MAIK.
[55] Ibid.
[56] Akta Pengambilan Tanah 1960, Seksyen 29(1)dan (2).
[57] Ibid., Seksyen 53.
[58] Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Terengganu. Kes Mal. NO.41-005-1-999 Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu  lwn. Wahab Bin Hassab dan 4 lagi.
[59] Tanah-tanah jenis tapak kubur dan masjid dikatakan tidak mendatangkan hasil kepada MAIN. Oleh itu Pentadbir Tanah mencadangkan agar tanah-tanah ini diletakkan di bawah kawalan Pesuruhjaya Hal Ehwal Agama Islam Terengganu bagi mengelakkan MAIDAM terbeban dengan cukai tanah yang dikenakan oleh kerajaan, dan ini secara tidak langsung merugikan MAIDAM untuk tempoh jangka panjang. Cadangan ini tidak dipersetujui oleh MAIDAM. Lihat: Minit Mesyuarat MAIDAM kali ke-13 pada 7 Ogos 2000.
[60] Temubual: Yg. Bhg. Dato’ Paduka Syeikh Hazbullah B. Hj. Abdul Halim, Mufti Kerajan Negeri Kedah, pada 24/11/2005, di Pejabat Mufti Alor Star Kedah.
[61] Temubual : En. Ahmad Zaki bin Ghazali, Pegawai Wakaf MAIK, Pada 22/11/2005, di Pejabat MAIK.

0 ulasan:

Catat Ulasan